دانلود تحقیق درباره اساس طراحي و اجراي پي

دانلود تحقیق درباره اساس طراحي و اجراي پي|962217|gdu
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع دانلود تحقیق درباره اساس طراحي و اجراي پي می باشد.

تعداد صفحات:19

نوع فایل: word (قابل ویرایش)

لینک دانلود پایین صفحه

اساس طراحي و اجراي پي

3-3-4- متغيرهاي آماري - مقاومت فشاري و كنترل كيفيت

به دليل تاثير عوامل مختلف، در مقاومت بتن اغلب تغييراتي وجود دارد. تغييرات در تمام حالتهاي بارگذاري از جمله فشار، گسيختگي كششي، خمش، برش و پيچش رخ مي‌دهد. در بسياري از تكنيك‌هاي اجرا از تغييرات مقاومت فشاري براي كنترل كيفيت استفاده مي‌شود. بنابراين در اينجا فقط تغييرات مقاومت فشاري و پيگيري مراحل آن مورد بحث قرار مي‌گيرد. به عنوان مثال در كفها، مقاومت خمشي ملاك است و براي تضمين كيفيت استفاده مي‌شود. اين روش آماري براي مقاومت فشاري استفاده شده و مي‌توان آنرا در مورد مقاومت خمشي نيز به كار برد.

بطوريكه در بخش 3-2-1 ذكر شد، تغييرات مقاومت فشاري معمولا از توزيع نرمال پيروي مي‌كند. ويژگي‌هاي منحني نرمال، ميانگين نمونه و انحراف معيار نمونه. براي محاسبه‌ي مقاومت فشاري متوسط استفاده مي‌شود تا مقاومت موردنظر را ايجاد كند. از اين رو در آغاز پروژه، ردة مقاومت بتن بر اساس برآورد ميانگين مقاومت متوسط لازم توليد مي‌شود. اين مقاومت توليد بر اساس اين فرضيه است كه تأثير متغيرهاي مقاومت بتن در آينده همچون گذشته خواهد بود. طبق اطلاعات موجود ميانگين واقعي مقاومت توليد جايگزين ميانگين مقاومت فرضي و انحراف معيار خواهد شد. در صورتي كه ميانگين و انحراف معيار بدست آمده در طول پروژه برابر با مقادير حاصل از محاسبات باشد، بايد ميانگين مقاومت پروژه به دقت حفظ شود.

اگر مقاومت متوسط پروژه كمتر از مقاومت متوسط لازم باشد، در حالي كه با انحراف معيار هم اندازه است، درصدي از كاهش آزمايشات مقاومت مشخص شده، بيشتر از مقدار معقول خواهد بود و مقاومت متوسط بتن در آن مرحله بايد افزايش يابد.

در صورتي كه انحراف معيار پروژه بيشتر از انحراف معيار فرضي باشد، مقاومت متوسط نيز بايد افزايش يابد. به عبارت ديگر، اگر ميانگين پروژه بالاتر يا انحراف معيار پائين‌تر باشد، مقاومت متوسط كاهش مي‌يابد.

به منظور اطمينان از اينكه بتن در سطح مناسبي از مقاومت موردنياز قرار دارد، تداوم ارزيابي ضرورت دارد. تعيين مقاومت متوسط و انحراف معيار مطابق با زمان مي‌تواند معياري را براي كنترل كيفيت مراحل كار فراهم كند. هنگامي كه درصد تقريبي پايين‌تر از مقاومت تعيين شده آمد، براي محاسبه مي‌توان از معادله استفاده كرد.